Hoofdpagina


Nieuws :

31 December 2022

Tram 339

„DAAR IS DE TRAMWAGEN!”


18 December 2022

Maria is terug van vakantie, wat er aan vooraf was vindt u hier.


05 December 2022

Dionysius de Karthuizer


November 2021

Oude Watertoren Roermond


April 2021

Proeve van den bouw eener Concertzaal te Roermond.


Oktober 2020

Update "Kinderen van Rurea" engelse versie


September 2020

Aanvulling Jan Ruiten op Bloete- of Bloote Kempke


December 2019

Wighelkiendj

In Limburg en met name in Roermond was het 19e en begin 20e eeuw, tot de Tweede Wereldoorlog, traditie bij de geboorte van een kind maar ook in de midwintertijd, rond Oud en Nieuw, en op Vastenavond aan vrienden en kennissen een wikkelkindje of bakerkindje te geven. Het wikkelen diende in ons land om het kind te beschermen tegen tocht tijdens de weg naar de kerk, waar het kind gedoopt zou worden. Het geboortebrood werd met een keurig roze of licht blauw lint versierd.


Maart 2018

Middeleeuwse voetsporen gevonden in Roermond

Bij de voorbereiding van het planten van een boom op de Neerstraat in Roermond, zijn middeleeuwse voetsporen aangetroffen.


Oktober 2016

Twee nog niet bekende munten van de stad Roermond
Jos Benders

In 1472 kreeg de stad Roermond het recht om munten te slaan. Met onderbrekingen
zijn er tot eind achttiende eeuw stedelijke munten geslagen. Onlangs
bleek dat de collectie van het Historiehuis in Roermond twee in de literatuur
nog niet eerder beschreven types bevatte.


Januari 2016

De bom in de Ernst Casimirkazerne
Je geeft een stukje van je vrije tijd, voor als het erop aan komt, en wordt vrijwillig soldaat bij de Nationale Reserve. Samen met een flink aantal andere NATRES-militairen draai je een meerdaagse oefening en op zaterdag ga je moe maar voldaan naar huis. Om lekker wat slaap in te halen denk je.


De muntslag van de stad Roermond, 1486-1489

Van der Chijs schreef in 1853 dat de stad Roermond in 1486 toestemming
kreeg om halve stuivers te munten (Van der Chijs, 1853: 84). Deze informatie
was hem toegespeeld door notaris Charles Guillon (1811-1873). Guillon was
een verwoed verzamelaar van oudheden, en tevens amateurhistoricus en politicus.


April 2015

Balans van het ‘heksenjaar' 1613-1614

Nergens anders in de Lage Landen zijn in een korte tijd zoveel vermeende heksen voor het gerecht gebracht en terechtgesteld als in Roermond en omgeving. In de loop van het ‘heksenjaar', dat duurde van najaar 1613 tot najaar 1614, maakte een ware heksenjacht daar minstens 75 slachtoffers. Door dit grote aantal is het mogelijk om patronen in kaart te brengen en om te toetsen of gangbare verklaringen voor de heksenvervolging ook op Roermond van toepassing zijn.

In dit artikel willen we daarom proberen de balans op te maken van het ‘heksenjaar' 1613-1614. Daarbij verwijzen we steeds naar de gegevens in ons vorig jaar gepubliceerde artikel ‘Kroniek van het “heksenjaar” 1613-1614'. Eerst willen we nagaan in hoeverre de Roermondse procesreeks kan worden verklaard door invloeden ‘van bovenaf', van overheden en gezagsdragers dus. Daarna kijken we naar mogelijke invloeden vanuit de regio. Tot slot proberen we invloeden ‘van onderaf', dat willen zeggen vanuit de bevolking, in kaart te brengen.


Maart 2015

Opperwachtmeester Nico De Jong:
idealist, lastige horzel of klokkenluider?

Nico de Jong werd geboren in Dreumel op 16 april 1919 en overleed in Herten op 08 mei 1997. Hij was opperwachtmeester in Herten en daarna gemeenteraadslid en wethouder in Herten/ Roermond. Zijn Dreumelse voorouders waren schippers, planters en landarbeiders. Generaties lang hebben zij gewoond en gewerkt in een gebied, geklemd tussen de onstuitbare Maas en Waal. De voortdurende strijd die zij en de andere rivierbewoners in het rivierengebied tegen het water moesten leveren vormden hun karakters en kijk op het leven. Over de De Jong(h)'s werd in Dreumel gezegd: “…het zijn eigenzinnige mensen met een zeer goed geheugen.” Maar Nico de Jong had méér: hij was alert, onverzettelijk en onbevreesd.


Januari 2015

Architect Hub Bertrams

Van eind nov. 2014 tot eind jan. 2015 loopt in het Cuypershuis de Expositie Raemaekers-
Bertrams: Roermondenaren op het wereldtoneel.
Bij de opening van die expositie was er nog even een relletje omdat een overijverige
ambtenaar meende politiek correct te moeten doen en cartoons van Bertrams over El Rey
liet verwijderen. Gelukkig draaide de cultuurwethouder dat, typisch Roermondse, regentenbesluit
terug. Het was natuurlijk ook te gek voor woorden: heb je een expositie over
kritische cartoonisten (alhoewel dat eigenlijk een pleonasme is) en zou er censuur worden
toegepast.

Dit artikel gaat overigens niet daarover maar over de grootvader van tekenaar Joep
Bertrams, de Roermondse architect Hub Bertrams.


December 2014

Vernieuwde uitgave van het boek ‘DOOD, MAAR NIET VERGETEN’ Graven en grafkelders op ‘den Aje Kirkhaof’ in Roermond

De stad Roermond behoorde van 1716 tot 1794 tot de Oostenrijkse Nederlanden. Het was keizer Joseph II die in 1784 een decreet uitvaardigde dat er niet meer in kerken of op kerkhoven binnen de stad begraven mocht worden.


Boekbespreking: Roermond, biografie van een stad en haar bewoners, Nissen/Van der Bruggen, september 2014

Onderhavige site kent meerdere boekbesprekingen,een beschouwing over de langverwachte stadshistorie mag dan natuurlijk niet ontbreken.


Keulse potten van Lebon & Suilen Update juli 2014


22 januari 2014

Kroniek van het ‘heksenjaar’ 1613-1614

Roermond staat bekend als de stad van de heksenverbrandingen. Tot in hedendaagse schoolboeken is het verhaal doorgedrongen dat er in 1613 in Roermond 64 heksen ter dood zijn gebracht. Vaak wordt daarbij over het hoofd gezien dat het gaat om heksenprocessen in 1613 én 1614. De procesreeks begon in oktober 1613 en eindigde een dik jaar later in november 1614.


6 december 2013

Roermond een van de oudste centra van aardewerkproductie
Henri Haenen

Roermond was al heel vroeg een centrum van aardewerkproductie. Lang voordat andere steden als Venlo, Tegelen, Maastricht of Sittard een dergelijke industrie opbouwden, floreerde die in Roermond al sinds de stichting van de stad.


oktober 2013

Planologisch Erfgoed Regime (PER) gemeente Roermond, een vervolg


Het was Charlotte Ruijs i die me jaren geleden attent maakte op een bijzonder pand in zowat haar achtertuin.


 

september 2013

Sloop monumentale boerderij te Merum, ofwel: heeft de gemeente zitten slapen?


Zoals in een artikel van Jo Schreurs in het septembernummer van Ruimtelijk te lezen viel moet een monumentale boerderij van 250 jaar oud te Merum (Gerbergaweg 2) plaatsmaken voor nieuwbouw.
Hoe kan dat, heeft de gemeente wellicht zitten slapen? Of had ze niet kunnen weten dat dit een zeer monumentaal object is?


mei 2013

Gisèle d'Ailly van Waterschoot van der Gracht en haar voetstappen in Roermond (1912-2013)

Maandag 27 mei 2013 overleed de veelzijdige kunstenares Gisèle van Waterschoot van der
Gracht. Zij ontwierp schilderijen, beeldhouwwerken, grafiek, tekeningen, aquarellen. En het vak
van glazenier leerde zij van Joep Nicolas.


 

5 januari 2013

Een fantastische geschiedenis
Zoektocht naar de ware Sint-Christoffel

Gerard van de Garde

Sneu voor alle Roermondenaren die Tof of Sjtuf heten, maar Christoffel is geen echte naam. Het Griekse woord christophoros is een omschrijving en betekent ‘hij die Christus draagt’. De echte naam van de martelaar die onder zijn bijnaam Christophorus beroemd zou worden, is onbekend.
De bijnaam verwees naar zijn bekering en doop: hij die Christus in zijn hart draagt. Maar in later tijd werd christophoros letterlijk opgevat. In de fantasie van de gelovigen groeide de martelaar uit tot een reus die het Christuskind op zijn schouders veilig de rivier over zette, en vervolgens tot de beschermer van veerlieden en reizigers. Deze Christoffel had weinig meer te maken met de anonieme historische martelaar. Daarom heeft het Vaticaan hem in 1969 van de algemene heiligenkalender afgevoerd.


12 december 2012

De oorlogsbelevenissen van Mia Bremmers

in de periode 11-11-1944 tot en met 8-5-1945


14 juli 2012

Um 1800 en de Alfonsusschool.

Er is het nodige te doen omtrent de mogelijke stopzetting van het gebruik van de Alfonsuschool aan de
Kapel in 't Zand als school, om meerdere redenen een slechte ontwikkeling. Het verlies van de functie van
de school betekent niet per definitie het verlies van het gebouw, maar de bedreigingen ervan nemen wel
navenant toe. Als het even mogelijk is om de oorspronkelijke functie te behouden is dat wel zo gewenst
omdat functieverlies niet alleen leegstand en verloedering met zich meebrengen maar een andere invulling,
bijvoorbeeld met appartementen, veelal leidt tot aantasting van de monumentale waarden.


12 augustus 2011

Schedels in Munsterkerk gevonden.

Het vermoeden bestond al langer dat er relieken lagen verstopt
van volgelingen van de heilige St. Ursula in de Munsterkerkin Roermond.
Door middel van een minuscule camera heeft onderzoeker Erik Caris ze nu ook gevonden.


26 maart 2011

AARDBEVINGEN IN EN OM ROERMOND

Roermond ligt op een breuklijn, de zg Roerdalslenk, een onderdeel van een heel complex van breuken
die door Duitsland, België en Nederland loopt. Een slenk is een gebied langs een breuklijn dat daalt.
Bij iedere beving daalt het meer. Daar waar dat gebeurt vormen die slenken een natuurlijke bedding
voor veel grote rivieren. Onze Roer volgt zo’n breuklijn vandaar de naam Roerdalslenk.


26 maart 2011

Archivalia (nalatenschap Huijsmans)

Jan Huijsmans (1879-1969) werd als bouwopzichter bij een Cuypersproject in Bergen op Zoom
door Pierre Cuypers in 1913 naar Roermond gehaald om leraar (en later directeur) te worden aan de
Teeken en Ambachtsschool. Zijn verzamelwoede betrof niet alleen allerhande antiquiteiten, die veelal in het Museum terecht kwamen, maar ook boeken, devotionalia, volks-en heemkunde, affiches, almanaks, documenten van de familie Cuypers, etc.


17 maart 2011

Kunstschat in keldertje

Onderzoeksbureau SOB Research presenteerde 16 maart 2011 in Roermond de grootste archeologische glasvondst ooit in Nederland. Ongeveer 1,5 miljoen glasfragmenten, waarvan 8400 ‘uiterst zeldzame’ stukken gebrandschilderd glas uit de dertiende tot en met de zestiende eeuw.


07 februari 2011

De levensloop van Adriaan van der Willigen (1766-1841).
Een autobiografie uit een tijdperk van overgang.

Met ruim 730 pagina’s is De levensloop van Adriaan van der Willigen ongetwijfeld een van de dikste autobiografische uitgaven uit de periode rond 1800. Hoewel volumineus, is deze levensbeschrijving allerminst saai. Daar staan de kleurrijke figuur van de hoofdpersoon en de overzichtelijke bewerking van de tekst wel garant voor.

Lees hier over zijn verblijf in Roermond.


04 februari 2010

Requiem voor een stadsgezicht

Ondergetekende heeft als liefhebber van het beschermd stadsgezicht van Roermond onlangs bezwaar aangetekend tegen de te hoge bouwplannen van projectontwikkelaar Victor Adams aan de Roerkade. Er waren drie bezwaarschriften ingediend, die alle drie door de gemeente afgewezen zijn (niet ontvankelijk verklaard). Momenteel mogen de drie bezwaarmakers gedurende de ter inzage legging van de plannen op het stadhuis nog in beroep gaan bij de Raad van State vóór 7 februari. Dat gaat ondergetekende niet doen. In plaats van verder te procederen heb ik dit ‘Requiem voor een beschermd stadsgezicht…’ geschreven.


10 januari 2010

Het Roermondse Slachthuis, als één van de eerste moderne abattoirs in Nederland


Het Gemeentelijk slachthuis in Roermond, dat in 1899 zijn deuren opende, was een van de eerste moderne slachthuizen in Nederland, maar daar was meer dan een halve eeuw lang plannen maken aan voorafgegaan. Hierbij wat nadere informatie over de ontwikkeling die tot de gemeentelijke slachthuizen leidde, de voorgeschiedenis van het Roermondse slachthuis, de architecten-en locatiekeuze, en het verdere verloop van dit instituut dat de eeuw van zijn bestaan net niet vol maakte.


18 oktober 2009

DE ROERMONDSE VLECHT VAN MARIA MAGDALENA
Update 2009 Charlotte Ruijs-Janssen
Ons aller Frans Jansen is voor ons in Spanje op zoek gegaan naar de Roermondse vlecht van Maria Magdalena.


10 september 2009

De Moderkerk sjteit in de brandj!!

Op 20 mei 1892 sloeg de bliksem in de toren van de Kathedraal en enkele uren later stond de gehele kerk in lichterlaaie.


30 januari 2009

Joodse geschiedenis in Roermond in steen.

Bewerking en uitbreiding met een hoofdstuk geschiedenis
van een eerder artikel in 'Ruimtelijk', maart 1999.
Willem Cartigny, 200827 oktober 2008

Bloete- of Bloote Kempke
Bij het onderzoek naar de betekenis van het toponiem “Bloete Kempke” of “Bloote Kempke” in het “Roermondse Veld” komen we in het kadasterboek onder “plaatselijke benaming” beiden toponiemen tegen.
Op de kadasterkaart E 117 (zie hieronder) uit 1843 staat echter “Bloete Kampke”.
Dit “Kempke” of “Kampke” ligt aan het einde van de weg naar het “Gebroek”.
Bij raadsbesluit van 5 februari 1916 werd dit de huidige “Emmalaan”.
Deze laan ligt nu ingesloten tussen de “Hendriklaan” en de “Kapellerlaan”


25 oktober 2008

Nu ook op Historie Roermond een Column door Co
.

Een column is een kort stukje proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening ventileert. Vaak wordt een column in een krant of tijdschrift gepubliceerd, maar ook een gesproken column op radio of televisie, of publicatie op internet komen voor.


02 augustus 2008

Opbouw “Kapelse molen” kwam voor Agnes Bauer te laat.

Het is 6 mei 1884 als de heer “Van den Brekel”, van beroep molenaar, de windmolen aan de Kapel van de familie Milliard koopt. Hij legt hier 2.500 gulden voor neer. Echter hij heeft zich aan enige voorwaarden te houden.


25 juni 2008

Kapplannen voor een eeuwenoude rode beuk.


Van oudsher zijn de Swalmerstraat en in het vervolg daarvan de Steegstraat de sjieke straten van Roermond geweest. Een tijdlang, ongeveer vanaf de jaren tachtig tot eind jaren negentig was er niet veel belangstelling voor de grote patriciërshuizen in deze straten en bouwde men liever nieuw inplaats van de vaak vervallen gebouwen op te knappen. Bij deze huizen hoorden natuurlijk ook grote tuinen met prachtige bomen en weelderig groen. Bomen om de tuinen in te richten waren vaak ook een statussymbool en zo werden exoten ook in deze tuinen aangeplant. Deels ontgaat het de gemeentelijk observatie en zo staan slechts een beperkt aantal bomen uit deze tuinen op de gemeentelijke bomenlijst. Een stukje verborgen cultuurhistorie, want vaak zijn deze bomen eeuwenoud en hebben ze diverse oorlogen voorbij zien komen en hebben generaties kinderen erin geklommen, gespeeld en van de koelte genoten.


25 mei 2008

Wederopbouwarchitectuur/architecten te Roermond Periode 1940-1965
Onlangs kon u op deze site de bijdrage ‘Herrijzend Roermond’ van Stg. Ruimte zien, waarin vanwege het spoedeisend karakter van een al lopende actie van Bond Heem-schut, een eerste verkenning werd gegeven van categorieën van wederopbouw, zoals ze o.a. ook op rijksniveau gehanteerd worden. De architecten die daarbij een rol spelen kwamen er mede door die spoed nogal bekaaid van af. Daarom en ook als vervolg op de serie over architecten zoals die onlangs verscheen in het gedenkboek ‘De luis in de pels’ en op deze site hierbij een aanvulling waarbij tevens en stukje voorgeschiedenis.


22 mei 2008

Opnieuw sloopdreiging voor stukje historisch Roermond
In het inmiddels vastgestelde bestemmingsplan Roer en Hambeek werd het enige jaren geleden reeds aangekondigd: de gemeente vond en vindt dat er appartementen moeten komen bij de Dr. Leurszijstraat

12 april 2008

Geslachten uit Roermond.
Dit is de studie van Rob van Ruremonde die alle mensen die zich naar Roermond hebben genoemd heeft verzameld.


03 maart 2008

Diederik, voogd van Roermond (* circa 1245 † circa 1305)
door Gerard van de Garde en Charlotte Ruijs-Janssen


14 februari 2008

De vellen- en huiden(loods) problematiek van Goudsmit

Op 14 april 1879 vraagt Jonas Goudsmit, koopman in huiden, vergunning, voor het invoeren van verse en gedroogde geitenvellen en kalfsmagen.


20 december 2007

Kleipijpen en Zouaven
Weliswaar geen bedevaartpijpen, gekoppeld aan een bedevaartsoord, maar toch pijpen met een sterk religieuze inslag, zijn de zogenaamde Zouavenpijpen.29 november 2007

Vestingstad Ruermonde MDL – MDLIV

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de Roermondse stadsgidsen heeft Frans Jansen een bronzen stadsbeeld gemaakt.


21 november 2007

“Neet de Roer euver”

Het Koninklijk Roermonds Mannenkoor heeft voor 2008 een concertreis gepland met dit als thema.


29 september 2007

De Roetsjbaan/Tobogan (etc.) van J.H. Kunkels

Rond 1905 verscheen Johannes Hubertus Kunkels op de kermissen met een eigen bedrijf, de zgn. Tobogan of roetsjbaan, waarvan de herinnering is bewaard gebleven d.m.v. een liedje, dat in 1977 op een grammofoonplaat werd opgenomen.
Bekend is ook het Kunkels-orgel, dat vroeger aan de familie Kunkels toebehoorde. Het is een juweel van een kermisorgel, dat thans prachtig is gerestaureerd en met ere de naam van de familie in herinnering houdt.


27 september 2007

SCHEEPSMOLEN VERSWOLGEN DOOR DE MAAS

Jan Hendrik Hartjes vraagt in 1847 bij Burgemeester en Schepenen te Roermond vergunning om een graan-pel, en looiwatermolen op een schip in de Maas te mogen aanleggen.
In een brief (11-1-1848) gericht aan de gouverneur te Maastricht schrijft B & W van Roermond, dat ze eerst “de verscheide hoogtens der Wateren in De rivier te moeten afwachten.”


25 september 2007

Cuypers, Beeldhouwers en de Kermis van Roermond

In het kader van het officiële “Cuypers-jaar” 2007/2008, werd tijdens het Draaiorgelfestival Roermond aandacht besteed aan de relatie tussen de bouwmeester Cuypers en draaiorgels.


23 september 2007

E-Mailtje van Drs. Pierre Cuypers

Via onze site zijn we al jarenlang in contact met Dhr Pierre Cuypers, de achterkleinzoon van de Roermondse architect Pierre Cuypers. Wat is er toch veel gebeurd sinds te tijd dat wij de allereerste keer contact hadden: Het familiegraf zo práchtig gerestaureerd en nu zelfs een compleet Cuypers-jaar! Wie had dat toen durven dromen!
Op onze vraag hoe hij de presentatie van de nieuw verschenen boeken over zijn voorvader in de Munsterkerk en de opening van de tentoonstelling in het Museum op Zondag 16 september 2007 heeft ervaren kwam het volgende zeer treffende antwoord. Een eerste reactie van iemand waarvan de voorvader "openbaar bezit" is geworden:


3 september 2007

Pand Lechner is "omgevallen"!

Sinds 3 september 2007 kwam er steeds meer gruis naar beneden en begon de achtermuur te wankelen. In overleg met de autoriteiten is toen besloten de veiligheid voorrang te geven en het proces van instorten een duwtje te geven. Toevallig hadden ze daar een machtige machine voor.

Dit verhaal is door omwonenden tot ons gekomen.
Lees verder...........


10 augustus 2007

De repeteerleugens van Jos van Rey

Een reactie op Van Reys INGEZONDEN brief in De Trompetter van 24 juli 2007 en zijn REACTIE in Maas- & Roerpost/ZONDAGS Nieuws van 20 juli 2007.09 juli 2007

Monument moet wijken voor bouwkeet! Gemeente gedoogt.

Door Lucien Jansen en Leonard Fortuin (Stichting Ruimte)

Roermond, juli 2007 -- In de Neerstraat dreunen de slopershamers, historische panden moeten wijken voor heimachines en een bouwkeet. De Stichting Ruimte heeft geprotesteerd maar de panden niet kunnen redden. Iets wat eeuwenlang oorlogen en branden heeft weerstaan, verdwijnt in een paar dagen. Weer valt de afweging tussen economie en cultuur uit in het voordeel van het snelle geld. De projectontwikkelaar rechtvaardigt de sloop met onzinnige ‘argumenten’, maar krijgt van de gemeente groen licht. Op landelijk niveau is het gedogen in de ban gedaan, in Roermond duurt het voort. Wat is er aan de hand?


28 april 2007

Het begon met een ballon.

Hoe het een en ander nou precies in elkaar zit weten we nog niet precies, maar het verhaal is te aardig om U dit te onthouden.
In ieder geval gaat het over twee oranje ballonnen, een overnachtingplaats vernoemd naar Koningin Beatrix en Kärsämäki-Sydänmaa in Finland.


23 maart 2007

Ruimtelijk maart 2007

Nog maar net bekomen van de beschouwingen over Roermondse kaarten in het decembernummer van Ruimtelijk, ligt er al weer een nieuwe uitgave van dit kwartaalblad voor de liefhebbers van het Roermondse cultuurhistorische erfgoed.


17 maart 2007

Update zwartboek Stichting Ruimte


23 februari 2007

Beltjens verkoopt brouwerij op de Varkensmarkt


25 december 2006

Suikerfabriek Kasteel Heel in Moutfabriek ontdekt!

De laatste kasteelheer, P.C.H. Hermans uit Heel, verplaatst de in de vijftiger of zestiger jaren begonnen suikerfabriek op zijn kasteel Heel naar Roermond.

Parfumeriefabriek Mallmann in de voormalige “Wiks”fabriek


15 december 2006

Boterfabriek “Hillen” geeft geheimen prijs!

Degene die met de trein vanuit Roermond richting Sittard gaat, zal de bouwactiviteiten aan de oude boterfabriek niet ontgaan. Heeft men echter de gelegenheid het pand van zeer nabij te bekijken, dan valt een ingemetselde steen (gezeten in de hoek spoor/overweg) op, die als tekst
o.a.: “Verbruggen” “Vrancks” “Luik” bevat, met als datum “28 augustus 1883”.6 december 2006

"Roermond anno 1700" is een aquareltekening, gemaakt door Wim Luinge.

Deze afbeelding laat Roermond zien in vogelvlucht, gezien vanuit het zuiden, zoals de stad erbij lag op 1 mei van het jaar 1700. Aan de plaat is ongeveer een jaar gewerkt.9 november 2006


Een tijd geleden kreeg Ad Jansen een mailtje van Ruud Lamboo-Louwarts. Hij vroeg hierin of ik iets wist van de lucifersfabriek van Gabriëls, Geelen & Co. in Roermond. Ik heb inderdaad in het verleden onderzoek gedaan naar deze fabriek.


16 Augustus 2006

Vraaggesprek in De Trompetter, 21 juli 2006
“Ruimte in de Roermondse polder”


In Roermond is sinds 1997 de Stichting Ruimte actief. Wat wil die stichting? Waarom zijn er zo vaak aanvaringen met de gemeente? Een vraaggesprek met de voorzitter, Leonard Fortuin.


17 juni 2006

Nieuwsbrief HPR


21 mei 2006

‘Het werk van twee groote zoonen’

Het Stedelijk Museum Roermond staat aan de vooravond van een wezenlijke verandering. Pierre Cuypers, Joep Nicolas en Hendrik Luyten zullen een centrale plaats krijgen in de collectievorming. Wie hebben er in voormalige huis van Roermonds beroemdste architect gewoond? Een oud-bewoonster stelde de bewonersgeschiedenis op schrift.


22 april 2006

De Voogden van Roermond

Als je met de geschiedenis van Roermond bezig bent ontkom je niet aan begrippen als “De voogden van Roermond” of “ De Voogdij”.


21 april 2006

Profielwerkstuk "De geschiedenis van Roermond"

Mandy Slaats en Saskia Bloemen van het B.C. Broekhin maakte een profielwerkstuk in opdracht van hun docent; Dhr. van Bilsen.
Hiervoor raadpleegde ze veel bronnen waaronder onze site.
Het resultaat mag er zijn en dat willen wij u niet onthouden.


29 maart 2006

Heiligen en weerspreuken kalender

Wie kent ze niet de weerspreuken waar veel boeren wijsheid in zit.
Tegenwoordig vraagt men "Wie kent ze nog"?
Ook deze wijsheden behoren tot ons erfgoed en dienen daarom ook bewaart te blijven.


11 maart 2006

Naamsdagen:

Wat is eigenlijk het Limburgse fenomeen van “naamsdagen”?
De oudsten onder ons herinneren zich nog wel dat men vroeger niet z’n verjaardag vierde maar z’n “Naamsdag”.


4 oktober 2005

Sloop van het tuindorp van J. Cuypers is een feit geworden.

Lees het dagboek van Kop van Jut, over hoe een stukje historie van de stad voor altijd verdwijnt, in de Jutkrant.
Deze bijdrage ontvangen wij per e-mail van een van de bewoners van de getroffen wijk.

Jutkrant......


14 september 2005

Uit het hart van ’t Roermondse Veld
Bijdrage van: Rita van der Molen

De huizen in de Vondelstraat en de Lovaniostraat in 't Roermondse Veld verdienen in plaats van sloop juist een monumentale status.


23 juni 2005

Roermond vanuit de lucht
Gedrukte vogelvluchtkaarten uit de 16e en 17e eeuw

Bijdrage van Gerard van de Garde

Sinds april is de originele kaart van Herman Janssens uit 1670-1671 te zien in de vaste tentoonstelling van het Gemeentemuseum. Hij toont de na de stadsbrand van 1665 herstelde of herbouwde gebouwen (rood), de lege plaatsen van de and gesloopte gebouwen (wit) en de niet-beschadigde gebouwen (blauw). Het is een vogelvluchtkaart met een tweedimensionale plattegrond waarop alle gebouwen in een driedimensionaal schijnperspectief zijn ingetekend. Dit soort kaarten werd tot ongeveer 1800 gemaakt; daarna kwamen de veel nauwkeuriger kadastrale kaarten.
Janssens maakte zijn kaart tijdens de bloeitijd van de Nederlandse prentkunst. Hoe gaven de wereldberoemde Antwerpse en Amsterdamse drukkers-uitgevers uit de 16e en 17e eeuw Roermond weer? Kijk goed en oordeel zelf.


10 mei 2005

De Da Vinci Code van Roermond…
Door Ch.Ruijs-Janssen.

Bij het lezen van deze titel zullen er wel lezers zijn die schrikken maar ik kan u geruststellen: Dit verhaal over de Da Vinci Code in Roermond is GEEN verdediging van het zeer omstreden boek!
Het gaat NIET over de Da Vinci Code van Dan Brown! De rede van de keuze om mijn relaas zo te noemen ligt hem puur in het feit dat ik, veroorzaakt door de beschrijving van de roos van de Tempeliers, opeens de overeenkomst met de Gelderse Roos zag en men in mijn naaste omgeving begon te roepen: “Het lijkt de Da Vinci Code wel, maar dan in Roermond!”


10 april 2005

Onbekende schilderijen over de moord op de Karthuizers van Roermond ontdekt!!

Tot nu toe was hier in Roermond maar èèn schilderij over de moord op de Karthuizers bekend:
het immense schilderij dat altijd in het Seminarie in de Swalmerstraat heeft gehangen en nu in het Stedelijk Museum in de “Roermond Zaal” hangt. (Juist ja, dat waarop dat bloed spuit)
Maar wat schetst onze verbazing: er blijken er nog 2 te bestaan!


09 april 2005

De Kattentoren een bijdrage van Gerard van der Garde.

Aanvullende informatie over dit onderwerp


18 maart 2005

Ruimtelijk Maart 2005 jaargang 10 nummer 1

Het nieuwste nummer van Ruimtelijk heeft als ondertitel
‘Verhalen over verval en vernieuwing’.


11 maart 2005

Stadsreus Sjtuf is waarschijnlijk ‘600 jaar oud’

Bij de meeste volkeren treffen wij mythen aan over reuzen, die over de aarde rondzwalkten en met draken of goden de strijd aanbonden. Reuzen zijn geen louter ‘heidens’ verschijnsel. In de bijbel komen indrukwekkende figuren voor als Samson en Gideon. Wie kent niet het verhaal van David en Goliath. De laatste zou ongeveer 4,50 meter lang zijn geweest.


21 februari 2005

Themawandelingen Roermond 2005
Elke 2e zondag van de maand organiseert VVV Roermond een themawandeling.


11 februari 2005

Update zoeken op onderwerp


28 jannewari 2005

Verdrag van overgave na het beleg van Roermond in 1632.

"Cursisten Oude Handschriften o.l.v. Marc Lemmens"


7 jannewari 2005

De Zaatkelder van Roermond

Aan deze bijdrage wordt gewerkt.


1 december 2004

Een hoed, een oude kaart en een kapelletje.

In het Rijksmuseum in Amsterdam wordt deze hoed bewaard. Bij het zien hiervan zal er misschien geen schok van herkenning door u heen gaan. Maar als u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van Roermond, zou u toch eens in Amsterdam moeten gaan kijken


18 november 2004

Roermondse Almanak

In Nederland is vooral de Enkhuizer Almanak vermaard. Deze verscheen voor het eerst in 1595. Weinigen zijn op de hoogte van het bestaan van een Roermondse Almanank. De oudste Roermondse Almanak die het Gemeentearchief in zijn bezit heeft, stamt uit 1713.


10 november 2004

Stadzegels Roermond

Een kleine bijdrage over de stadzegels.


4 november 2004

Verwarring op de markt.
Bij de reconstructie werkzaamheden op de markt werden restanten gevonden van ?.
We weten het niet, in ieder geval de restanten van een fundament van iets dat op geen enkele oude kaart van Roermond voorkomt. (Dus van vóór 1500). Een fundament van mergelsteen, te dik voor een woonhuis, passend bij een voornaam gebouw van de Stad.
Misschien de Lakenhal, zoals in Erklenz op de markt. Men weet het nog niet. In ieder geval wij houden u op de hoogte.


12 oktober 2004

Hoe begon de Tweede Wereldoorlog in Roermond
Spreekbeurt van Rens Breugelmans.
Leerling groep 8

Op 9 mei in de avond kwamen er reeds Duitse Soldaten de grens over bij Roermond. Zij gingen via de Kapellerlaan naar de Maasbrug. Zij waren verkleed in Nederlands uniformen.


28 oktober 2004

Roermondse kaart uit 1572 in de USA

We kregen op onze site een vraag uit de USA over een kaart van Roermond uit 1572.
Na wat over-en-weer gemail bleek het om de kaart van Frans Hogenberg te gaan met
daarop de troepen van Oranje die Roermond vanuit het oosten aanvallen.


18 september 2004

Stadsbeiaard

Bron: Brochure Stichting Stads-beiaard Roermond


01 september 2004

Museum koopt waardevolle stadsplattegrond uit 1671

Het Stedelijk Museum in Roermond heeft bij een galerie in Milaan een unieke stadsplattegrond van de hand van de bekende kaartenmaker Herman Jansens aangekocht. De kaart is in 1671 in opdracht van het stadsbestuur vervaardigd en wordt als een topaanwinst beschouwd.


08 Juli 2004

“Hammerveld Jazz Roermond” festivals
Deel 3: de laatste jaren 1976-1981

Na het grandioze succes van het 2e lustrum in 1975 werd door de organisatie toch besloten om het roer enigszins om te gooien. Men wilde vooral een sfeer festival behouden en het accent dus meer op de gezelligheid blijven leggen. Zodoende wilde men ook allerlei nieuwe stromingen in de jazz proberen te mijden. Het programma moest dus meer oude stijl, klassieke jazz en grote groepen (big-bands) bevatten. Dit alles gaf nu al enige wrijving tussen de diverse leden van het Stichtingsbestuur.


20 Juni 2004

Zwartboek Stichting Ruimte

De Stichting Ruimte streeft naar behoud en verbetering van het historisch gegroeide karakter van de stad Roermond. Vanuit die doelstelling volgen wij sinds 1997 het gemeentelijke monumentenbeleid. Dat beleid baart ons al jaren zorgen, o.a. doordat het gemeentebestuur veel van de gemaakte afspraken en toezeggingen niet nakomt. Onderbezetting van de formatie monumentenzorg is daarvan een oorzaak. Maar daarachter ligt een nog ernstiger verschijnsel: gebrek aan meer dan verbale belangstelling voor monumentenzorg. Dat geldt niet alleen voor het College van Burgemeester en Wethouders, maar ook voor een deel van de Raad.


27 Mei 2004

Roermond en zijn Kleipijpenfabrieken.
Bijdrage van Jos Engelen.

Roermond heeft in de 19 de eeuw 2 Kleipijpenfabrieken gekend.


23 Mei 2004

Roermond Hanze-stad.

Roermond was een belangrijke handelsplaats aan de Maas en het was dan ook niet verwonderlijk dat zij zich, als eerste Limburgse stad, aansloot bij de Hanze. De Hanze was een uit de 13e eeuw stammend Genootschap van reizende handelslieden dat zich later ontwikkelde tot een Genootschap van handeldrijvende steden.


15 April 2004

Update Roermonds Volkslied.

MP3 file ter beschikking gesteld door het Koninklijk Roermonds Mannenkoor


08 April 2004

Hoe een droom uit kwam leest U op:

www.remunj.nl/draaiorgelfestival


28 Maart 2004

Landelijke pelgrimsmis met opening eerste refugio van Nederland

Op zondag 28 maart 2004 vondt in de Sint Christoffelkathedraal te Roermond een landelijke pelgrimsmis plaats. Enkele honderden mensen uit heel Nederland waren daarbij aanwezig. Zij pelgrimeerden in de afgelopen tijd naar de Spaanse bedevaartplaats Santiago de Compostela of zijn van plan dit in de komende tijd te doen. Hoofdcelebrant is hulpbisschop E. de Jong van Roermond. Vocale medewerking verleende het Koninklijk Roermonds Mannenkoor.
Na afloop werd bij de kathedraal de eerste 'refugio' van Nederland geopend.


24 Maart 2004

Limburgs een taal of dialect?
Update


15 Maart 2004

Historie Weert "kaapt" domeinnaam Historie Roermond.

Gezonde rivaliteit is meestal de basis van een goede samenwerking, zo ook tussen Weert en Roermond. Breng daarom maar een een bezoek op www.historie-roermond.nl en U ziet
waar Weert sterk in is.


03 Maart 2004

Hammerveld Jazz Roermond

In de jaren 1966-1981 vonden in Roermond de "Hammerveld Jazz” festivals plaats. Dit was het eerste, internationale openlucht jazzfestival in Nederland. In 1966 voor de 1e keer op het sportcomplex "Hammerveld" (waarnaar het festival genoemd is) en de volgende jaren verhuisde het festival naar de omgeving van het kasteeltje Hattem. De organisatie was in handen van een Stichting waar o.a. bekende Roermondse journalisten deel van uitmaakten. Het enthousiasme van deze mensen en vele vrijwilligers zorgde ervoor, dat ieder jaar in augustus of september een heel weekend lang een programma werd voorgeschoteld, dat klonk als een klok.
In een artikelenreeks zal het ontstaan, de glorie en de teloorgang van dit festival worden beschreven.


03 Maart 2004

Schuin straatje.
Heeft u zich ook wel eens afgevraagd waarom er zo’n raar schuin pad loopt van de hoek Minderbroederssingel / Graaf Reinaldstraat naar de hoek Dr. Leursstraat / Bisschop Boermansstraat? Het pad loopt diagonaal door het woonblok heen en vindt zijn voortzetting in de al net zo schuine Dr. Leurszijstraat. Lees verder......


04 Februari 2004

Actie voor behoud van kasseien op Markt in Roermond
Bron: De Limburger woensdag 04 februari 2004


Een groep Roermondenaren voert actie om het historische straatbeeld te behouden van de Markt in het centrum van Roermond. De gemeente heeft voor dit jaar een grootscheepse renovatie op stapel staan waarbij de kasseien verdwijnen.11 Januari 2004

Bibliografie Historie Roermond.

Roermond krijgt een nieuwe bibliografie met artikelen en boeken die te maken hebben met de geschiedenis van de stad. De bibliografie, naar schatting duizenden titels lang, zal het werk van de geschiedschrijvers aanzienlijk vereenvoudigen. De bibliografie moet binnen enkele jaren voor iedereen toegankelijk zijn via het internet.


26 December 2003

Dat Roermond iets betekent in de draaiorgel-wereld ervaren wij geregeld.
Update Orgels van de Kring van Draaiorgelvrienden.

De Ruth 33a en 36


26 November 2003

Verrassingen bij restauratie Cattentoren
Vanessa Bodewes
Bron: De Limburger 25 november 2003


23 November 2003

Artikelen, verschenen in blad Ruimtelijk, alfabetisch
gerubriceerd op onderwerp.


02 November 2003

De THEADORA (Straatorgel)

De Theadora is een Gavioli-orgel.
Gavioli was één van de meesters op het gebied van de draaiorgelbouw


22 oktober 2003

Geschiedenis Swalmen,van de vroegste tijden tot 1814.
Opgetekend door J.G.Meuffels 1955


23 september 2003

ZOMAAR EEN HUIS
De Aardbeving: een geluk bij een ongeluk?
Dat dit huis (Varkensmarkt 6-6a te Roermond) niet zomaar een huis is was ons altijd al duidelijk. Achter de “nieuwe” voorgevel zat een eeuwenoud, schots en scheef, oergezellig “levend” huis en oeroude kelders.


13 september 2003

Update Ursulinenkapel in de interactieve kaart.

Stilte rond de Kattentoren


12 september 2003

Update Stichting Ruimte.


11 augustus 2003

De onschatbare waarde van het stadsarchief.

Bron: De Limburger 08 08 2003
Door: Joris Polman


ROERMOND - Het is zijn dagelijkse werkterrein, maar stadsarchivaris Hans van de Mortel (48) wordt nog steeds opgewonden van al het moois in de kelders onder het stadhuis van Roermond. Gepassioneerd vertelt hij over de eeuwenoude boeken, documenten, artefacten, foto's en landkaarten die de gemeente bezit. Roermond heeft na Maastricht het grootste gemeentearchief van de provincie, zegt Van de Morte


11 Augustus 2003

Update:

“Ruimtelijk” jaargang 8, 2003


27 juli 2003

Update van de linkpagina .
Ons kaartenboek heeft een nieuw jasje gekregen.
Tips voor een Dagje Historisch Roermond.


21 juni 2003

Monumentale schuur gesloopt zonder vergunning.

In Merum is zonder vergunning de schuur gesloopt van een monumentale boerderij. Dit is in strijd met monumentenwet en inspraakprocedures. Opnieuw rijst de vraag of de gemeente Roermond echt geïnteresseerd is in behoud van cultuurhistorisch erfgoed.


14 Mei 2003

Update: "Wie was de Baas". Bij een baas hoort een gezicht, alleen we missen er een paar.
Misschien kunt U helpen.


28 April 2003

Update: "Wie was de Baas".


02 April 2003

Historisch Platform Roermond.

Roermond is een stad met een rijk verleden. dat hoeven wij u als, historisch geïnteresseerde, niet te vertellen. Velen houden zich dan ook bezig met lokale geschiedenis, individueel of in het verband van een (werk)groep, genootschap, stichting of vereniging. Echter, interessant lopend onderzoek is vaak alleen bij insiders bekend, omdat men onbewust enkel in kleine kring vertelt waar men mee bezig is. Zo kan het gebeuren dat mensen vanuit verschillende achtergronden aan verwante onderwerpen werken, maar elkaar of elkaars onderzoeksgebied niet kennen. In plaats van elkaar aan te vullen en te stimuleren, wordt het wiel twee maal uitgevonden of mist men relevante informatie


29 Maart 2003

Verdrag met het Staatsch garnizoen, wegens de overgaaf der stad, 1637 (Roermond)

Deze bewerking werd ter beschikking gesteld door Mathieu Vandenbosch.
Bron: Publications de la société Historique et Archéologique dans le duché de Limbourg.
Tome VIII. 1871.


07 Maart 2003

Onder constructie een nieuwe interactieve kaart.

Overkwartier Gelre


07 Maart 2003

Mortierorgels Kunkels-van Bergen


17 Januari 2003

Update Literatuurlijst


16 Januari 2003

De Galgenberg

de Heksverbrandingen op de Galgenberg" is uitgegeven door Comité Galgenberg
ter gelegenheid van Open Monumentendag 1997.
S amenstelling: H.J. van der Borgh

De Galgenberg is niet zomaar een berg: het is een berg met een roemrucht, en een luguber verleden. De Galgenberg was dé executieplaats van Roermond.
Vele mensen zijn hier schuldig, maar ook onschuldig, ter dood gebracht.


16 Januari 2003

Pand Willem II Singel

Bijdrag van Marc Bazelmans.

Bij het zien van de website “historie.roermond” , is bij mij het idee ontstaan om de geschiedenis van bovenstaand pand te delen met de bezoekers van deze website.
Per 1 maart 2000 ben ik gaan werken bij Nyenburgh Beheer B.V., een commissionairs bedrijf dat handelt in effecten. Tijdens een van mijn pauzes liep ik even bij boek-handel Boom binnen en trof daar een briefkaart aan uit 1901 met een foto van het pand.
Hiermee is heel het verhaal begonnen. Aangezien geschiedenis altijd een van mijn favoriete hobby’s is geweest, bracht deze briefkaart mij ertoe om verder in de geschiedenis van dit pand te duiken.Per 25 oktober 2001 is het pand aangewezen als beschermd monument en opgenomen in het betreffende register van de monumentenwet 1988


09 Januari 2003

DE RELIEKENSCHAT UIT DE MUNSTERKERK VAN ROERMOND

Rob Dückers en Evelyne Verheggen.
In de zomer van 2001 werd op de zolder van de sacristie van de Munsterkerk in Roermond een opmerkelijke vondst gedaan. In een kast werd een kist aangetroffen met menselijke resten. De gevonden botten bleken relieken (of relikwieën) afkomstig uit de Munsterkerk. Dat deze kist er stond was reeds lang bekend. Verschillende personen hadden er wel eens een blik in geworpen maar waren door de dikke lagen stof en de grote hoeveelheid botten afgeschrikt. Na het ontmantelen en bestuderen van de aangetroffen restanten, bleek het te gaan om een zeer bijzondere kerkschat. Hier lag een grotendeels middeleeuws restant van de oude reliekeninventaris van de kerk, die een geheel nieuw licht bleek te werpen op de geschiedenis van de Munsterkerk en de bijbehorende cisterciënzerinnenabdij


02 November 2003

Ich had eine Druim..................

Door Charlotte Ruijs - Janssen.


28 Oktober 2002

RoerDelta: het plan-Wauben

Update pagina Stichting Ruimte.


20 Oktober 2002

DE ALGEMENE BEGRAAFPLAATS NABIJ KAPEL IN ‘T ZAND TE ROERMOND.
Update; over de historie en een wandeling door Guus Rüsing.


13 Oktober 2002

ROERMONDSE (Kermis/Dans) ORGELS:

Wie weet er niet dat Roermond een Kermis- en Orgelverleden heeft.
Hoe en wanneer dat ontstaan is, is niet meer te achterhalen maar het is gewoon een feit.


27 Juni 2002

Archaeology in Roermond
Cathy Ni Cheallaigh


31 Mei 2002

Update literatuurlijst


10 Mei 2002

Muntslag in Roermond

Bijdrage van Kees Pannekeet, muntdeskundige


03 Mei 2002

DE 'SKYLINE' VAN ROERMOND IN 1536 EN 1543
door Fedor Coenen

De zestiende eeuwse kartograaf Jacob van Deventer staat vooral bekend om z'n circa 260 stadsplattegronden, waaronder eentje van Roermond. Hij maakte tevens enkele gewestkaarten, waaronder Brabant en Gelre (respectievelijk in 1536 en 1543). Deze binnen onze regionale geschiedschrijving nauwelijks bekende kaarten bevatten interessante afbeeldingen van de skyline van Roermond


April 2002

Het volgende verzoekje kwam per e-mail binnen.

De volgende gegevens werden op 02 april 2002 om 15:10 ingevuld in formulier http://www.historie.roermond.net/email.htm:

naam:_ : Ron Tousain
onderwerp:_ : pottenbakkerij
Bericht : Geachte mevrouw, mijnheer,

Tijdens mijn zoektocht naar oude Keulse potten (grijs met blauw waar de bonen werden ingemaakt)ontdekte ik op een exemplaar een ovaal stempel met de tekst ROERMOND. Aagezien er zover ik weet, geen literatuur over Keulse potten bestaat, richt ik mijn hoop op u.
Is het u bekend of er in Roermond een pottenbakker werkzaam was die dergelijk aardewerk fabriceerde? De periode zal rond 1900 zijn.
Alvast mijn dank voor uw eventuele moeite, met vriendelijke groet,
Ron Tousain

Dit is het resultaat.

Oproep van Ron Tousain


04 April 2002

Een bijdrage van Thomas Höckmann uit Duitsland.

Geschichte des Herzogtums Geldern21 Maart 2002

Het Kunkelsorgel bedreigd?

Het draaiorgelmuseum in Haarlem dreigt te verdwijnen, daarmee ook het Kunkelsorgel.
Een stukje Roermondse historie kan men toch niet zomaar verloren laten gaan.


03 Maart 2002

Een verhaal over de middeleeuwse vestingwerken van Roermond zou moeten beginnen met het ontstaan daarvan. Die geschiedenis is echter niet zo makkelijk te vertellen, doordat er nauwelijks schriftelijke bronnen uit de ontstaanstijd bewaard zijn gebleven. Mogelijk is er interessant materiaal bij de stadsbrand van 1554 verloren gegaan.
Auteur: Gerard van de Garde

Stadsuitbreiding en stadsommuring in middeleeuws Roermond


01 Maart 2002

Een Romeinse altaarsteen / votiefsteen werd in 1963 gevonden tijdens baggerwerkzaamheden bij Buitenop.
Behalve deze steen werden ter plaatse nog zuilen en basementen van tempels opgebaggerd.

Altaarsteen Sextus Opsilius Geminus


19 Februari 2002

Zoals wij al vaker vertelden krijgen wij regelmatig verzoekjes binnen voor informatie.
Zo goed als we kunnen proberen wij deze verzoekjes positief te beantwoorden.
Af en toe is de vraag voor een groter publiek interressant ook de volgende E-mail en foto's die we binnen
kregen.

A Roermond mysterie in America.


05 Januari 2002

Dat onze site goed bekeken word en bekritiseerd daar zijn we blij om en zo
kunnen wij ook doorgroeien naar een stuk kwaliteit die we graag willen bieden.
Vaak zijn de bijdragen van ons gastenboek van die aard dat wij ze graag op een andere manier met u willen delen.
Vaak is de techniek die we gebruiken is er debet aan dat een bijdrage niet in zijn geheel worden getoond.
Ons gastenboek laat maar 500 tekens toe.
De volgende bijdragen zijn hier een voorbeeld van:


04-01-2002
Ruud Mestrom, Maastricht, met e-mail adres p.mestrom@home.nl heeft een tekst in het gastenboek historie.roermond.net geplaatst
Ik hoop niet voor criticaster aangezien te worden als ik de volgende kanttekeningen maak t.a.v. het Kalendarium Ruraemundense. De bewering in de Inleiding dat er 'zo iets nog niet was' verbaasde mij ten zeerste. "Zo iets" was er namelijk al wel! A.F. van Beurden deed hetzelfde in zijn 'De handelingen van den magistraat der stad Roermond van het jaar 1596 tot en met 1792' verschenen in Limburg's Jaarboek, 9(1903)p.3-261;10(1904)p.261-306);11(1905)p.231-268;12(1906)p.194-261;13(1907)p.3-55;14(1908)p.46-60. Ik ben bang dat er door Charlotte Ruijs veel onnodig werk is gedaan.
Tenslotte iets over de 'Literatuurlijst' Ik wil niet vervelend doen, maar hier deugt niets van: beschrijvingen die bibliografisch zwaar onvoldoende zijn; hopeloos incompleet en zonder enige ordening (alfabetisch, chronologisch of thematisch)Dit is geen voorbeeld voor leerlingen die een werkstuk over de historie van Roermond willen maken! Waarom niet de "Bibliografie van de geschiedschrijving van Roermond" overgenomen die is gepubliceerd in "Historische opstellen over Roermond en omgeving", Roermond 1951, p. 33-41? en deze aanvullen met de later verschenen titels over Roermond (zie ook: G. van Herwijnen, Bibliografie van de stedengeschiedenis van Nederland, Leiden 1978, p. 321-325) Mijn opmerkingen zijn niet negatief bedoeld maar constructief: door verantwoorde informatie kan men mensen aanzetten tot studie van hun stad zonder omwegen.Antwoord:

Allereerst de "geschiedenis" van dit Kalendarium:
Op zoek naar achtergrondinformatie voor de kwartierstaat en stamboom van onze familie ontstond dit chronologische overzicht eigenlijk vanzelf. Vanuit het archief kwam toen de vraag om ook een exemplaar. En zo rolde ik eigenlijk van het een in het ander! Het overzicht van de gebruikte literatuur is een overzicht van de literatuur die ik zelf heb gebruikt, en is dus bij lange na niet een overzicht van alles wat er ooit over Roermond is gepubliceerd! Wat oorspronkelijk dus alleen maar was bedoeld als hulpmiddel om een tijdsbeeld van mijn voorvaders te kunnen schetsen, wordt nu ineens gezien als een academische studie, en dus ook zo beoordeeld. Je hebt hier te maken met een volledige leek op het gebied van geschiedenis! Sorry. We hebbeneen eigen zaak en maken zo gemiddeld 80 uren per week, dus dit Kalendarium en die genealogie doe ik 's avonds en op de zeer zeldzame vrije maandagmorgen. Zo, dat was dat.
Nu het volgende:
Je somt een hele rij literatuurlijsten op, en dus is mijn vraag: zou jij me dat overzicht niet kunnen verzamelen? Dan kunnen we die op de site zetten, natuurlijk "onder vermelding van". We zijn op zoek naar mensen die bijdragen willen leveren voor de site, dus als je mee wilt doen? Graag!
Van Beurden:
Van Beurden heeft GEEN Kalendarium gemaakt! Hij heeft de oude Kroniek en de Handelingen van de Magistraat getranscribeerd en "vertaalt" naar onze huidige gebruikte vorm van de Nederlandse taal, waarvoor ik hem ook zeer dankbaar ben! Zo heeft hij nog veel meeroude teksten voor ons leesbaar gemaakt. Door al die verschillende publicaties in een chronologische volgorde te zetten en bepaalde historische gebeurtenissen, en achtergrond informatie over bepaalde personen verder uit te zoeken is dit Kalendarium ontstaan. Ik heb dus eigenlijk alles verzameld wat in de verschillende bronnen te vinden was, om in het vervolg niet meer zo lang te hoeven zoeken wáár wát staat!
Dát had nog nooit iemand gedaan!
Charlotte Ruijs

28-12-2001
Ruud Mestrom, Maastricht
, met e-mail adres p.mestrom@home.nl heeft een tekst in het gastenboek historie.roermond.net geplaatst.

Toevallig vond ik jullie site over Roermond waar ik zelf ben opgegroeid. Ik was aangenaam verrast over de vormgeving en inhoud van de site. Jammer daarom, dat er met de titel "Kalendarium Ruramundensis" geweldig tegen het Latijn wordt geblunderd: kalendarium is een onzijdig zelfstandig naamwoord, dus het bijvoeglijk naamwoord moet ook in de onzijdige vorm worden gebruikt, dus "Ruraemundense"; let tevens op: Ruraemundense (met -ae- achter de tweede r!)

Antwoord:

Hevig geschrokken van je mailtje ben ik meteen links en rechts aan de bel gaan trekken!
Deze titel circuleert al meer dan 3 jaar (op internet en in gedrukte vorm) zónder dat er ook maar iemand mij op de vingers heeft getikt! Dat het "Rurae.." moet zijn is inmiddels wel duidelijk, maar over "densis"of "dense" wordt nog heftig gediscussieerd.
Ik hoop dat als het volgende deel van het Kalendarium klaar is (1700-1800) men het hier over eens is, en ik de juiste vorm kan gaan gebruiken!
Heel hartelijke dank voor je alerte reactie,
Charlotte Ruijs


13 December 2001

Remunjs ein waereldtaal?
Lees de volgende bijdrage van Charlotte Ruijs - Janssen.

Limburgs een taal of dialect?


08 December 2001

Regelmatig ontvangen wij verzoeken van scholieren of studenten voor
informatie over een of ander onderwerp.
Vaak vind men het antwoord op onze site, zoniet dan zoeken wij bij onze kontakten
of zij verder kunnen helpen.
Zo ook de volgende vraag:

Wij zijn 2 leerlingen van BC Broekhin, en moeten voor geschiedenis een
werkstuk maken over Roermond in de middeleeuwen. We moeten drie
deelvragen beantwoorden:
-Hoe was het bestuur in de Middeleeuwen?
-Hoe was het bestuur in Roermond in de
Middeleeuwen?
-Wat is daar nu nog van te merken?

Wij zouden het op prijs stellen, als u ons wat informatie over zou
kunnen opsturen.

Bij voorbaat dank

Ruben Vaessen, Sjors Geraedts

Het antwoord kwam van Willem Cartigny.

Hoe was het bestuur in Roermond in de
Middeleeuwen?


02 December 2001

Bijdrage door Loe Giesen aan Overkwartier Gelre.

Tussen Maas en Meerlenbroek


02 December 2001

Transcriptie door F. Coenen, 1993, naar origineel in gemeentearchief Roermond

VERBAAL VAN DE OPENING VAN HET GRAF IN DE
MUNSTERKERK TE ROERMOND, 14 MAART 1876.


26 November 2001.

Onder constructie; Bijdrage Fedor Coenen
Het Kasteel Montfort in1342-1343
bouwplaats en Hertogelijke residentie

Overkwartier Gelre.


10 November 2001.

Zoekmachine in de linker kolom.
Logo linksboven om terug te keren naar de startpagina


9 November 2001.

Publicatie uit De Limburger najaar 2001.

Drieluik over de stadsweide.


24 Oktober 2001.

Na onze start in september 2000, is het tweede huzarenstuk klaar van Charlotte Ruijs- Janssen.

KALENDARIUM RURAMUNDENSE 1600 - 1700.


September 2001.

Toegevoegd op verzoek Het Roermonds Volkslied.

En een update van "WIE WAS NU ALWEER DE BAAS.".


22 Juni 2001.

Een bijdrage van Jo Kempkens uit Haelen.

WATERPUT DEEMSELSTRAAT.


15 Juni 2001.

Binnenkort draagt de oudste begraafplaats van Roermond, het Oude Kerkhof, tezamen met een tiental grafmonumenten,
het predikaat "Rijksmonument".

HET OUDE KERKHOF


10 Mei 2001.

De Synagoge op de Hamstraat, voor velen een verborgen geheim.

SYNAGOGE


07 Mei 2001.

Het aantal onderwerpen groeit gestaag. Daardoor werd de "Ga naar" functie onoverzichtelijk
en wij hebben een tweede zoekfunctie toegevoegd.

Onderwerpen van A tot Z.
29 April 2001.

Een interessante site gevonden over oude munten, waaronder het Roermonds oortje.
Met dank aan de site http://www.deoudemunt.myweb.nl van Marco Menheere
mogen wij deze bijdrage overnemen op onze site.

Het Roermonds oortje.


23April 2001.

De Kapel van O.L. Vrouw in 't Zand.
Bijdrage van de Paters Redemptoristen.


23 April 2001.

Twee bijdragen over kerkorgels.

Het Carolusorgel door; Bart Golsteijn.
Student Technische Informatica aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Het Kathedraalorgel door; Ed van Aken; organist.
Werkzaam in de H. Joannes de Dooperkerk in Pijnacker.09 April 2001

De Stads Heiligen van Roermond.


06 April 2001

Na veel verzoeken toegevoegd "Het verdrag van Malta".


10 Maart 2001

Toegevoegd voor U de activiteiten agenda van de Stadsgidsen van Roermond.
Agenda


16 Februari 2001

Bijdrage Stichting Ruimte, Willem Cartigny.

De Steenen Trappen.


29 December 2000

Bijdrage De Limburger:

Wij waren zeer verrast met de positieve bijdrage van Dagblad De Limburger.
De redactie van DINGEN VAN ALLE DAG schreef een lovend stuk over ons
initiatief en geeft ons het gevoel dat we op de goede weg zijn.
Gustaaf Klomberg van harte bedankt voor jouw kritiek


15 Oktober 2000

Bijdrage W. Cartigny;

(Oude) Penitentiaire Inrichting en Rechtbank Roermond.
In een van de eerste nummers van "Ruimtelijk", uit december 1996 hebben we aandacht besteed aan het "Justitieel complex" gelegen aan de Pollartstraat, en dan met name aan de hand van het bouwhistorisch rapport Van Traa uit 1988. Inmiddels is er een nieuw rapport dat niet alleen over het vm Paleis van Justitie/Bisschoppelijk paleis gaat (zoals Van Traa), maar het hele complex tussen Pollartstraat, H. Geeststraat en Dionisiusstraat omvat. Dit rapport is van de hand van bureau Kamphuis en dateert uit 1999. Samengevat geven we hier uit beide rapporten en eigen waarneming wat bijzonderheden weer.
Voormalig Bisschoppelijk Paleis.


13 Oktober 2000

Bijdrage Gerard van de Garde;
Archeologisch monument ontdekt - in het archief.
Op de Pastoorswal, tegenover de Wernerstraat, is de voet van de vroegere Wernerstoren opgemetseld. Ook zijn de contouren van nog oudere muurfragmenten met gele stenen in het plaveisel aangegeven. Daarin zijn de resten een oude hoektoren herkenbaar, van waar uit een stadsmuur afboog richting Swalmerstraat - een andere muur dus dan de laatmiddeleeuwse stadsmuur langs de Wilhelminasingel. Een archiefbron suggereert dat vlak bij de 'hoffstadt' van de graven van Gelre gelegen heeft.De ontstaansgeschiedenis van Roermond kan voor een deel worden herschreven.


18 September 2000

Toevoeging van het Kalendarium Ruramundense samengesteld door Charlotte Ruijs - Janssen.
In zijn geheel gepubliceerd op onze site, maar ook te koop in gedrukte vorm bij boekhandel Boom op de Neerstraat 31.


15 September 2000

Eindelijk kunnen we jullie melden dat we u ons gastenboek kunt gebruiken. Hierin kunt u uw reactie kwijt over de site ook tips zijn er op welkom .


11 September 2000.

Enkele van u hebben de proefpagina's van onze site al gezien en hebben ons voorzien van goede opbouwende kritiek.
Voor hen is nu de opbouw van de site, net als voor U, geheel nieuw.
Met dank aan At All internetservices beschikken wij nu over een eigen internetdomein.