Hoofdpagina

 

 


Verdrag van overgave na het beleg van Roermond in 1632.

"Cursisten Oude Handschriften o.l.v. Marc Lemmens"

Articulen bij sijne excellentie
mijn heere den prince van Orangien
geaccodeert aen de clergie, Raedt,
reeckencaemer des Conincx van Spagnien
in gelderlandt ende voorts aende
Burgemeesteren Schepenenen Raedt ende
gemeyne innegesetenen der
stadt Ruremondt

1.
Eerstich(lijck) dat die vande voorssegde Stadt sullen hebben
te dispicieren een kercke daer inne die vander
gereformeerde Religie haeren godtsdienst pub-
lijckelick sullen exerceren het zij die van St. Jooris
oft andere daertoe bequaem sijnde

2.
Dat alsoe de voorssegde Stadt haer vrijtwillichlick
reunieert met de vereenichde provincuen onder
de gehoorsaemheyt van de Hoog Moogende heeren Staeten
Genaerale de selve ende haere innegesetenen soe
geesteluke als wereltlicken van wat Staet
conditie oft qualiteijt die souden moegen zijn de
haer sullen vuegen als voeren geconserveert ende
gemainteneert sullen werden bij haere privelegien,
vrijheijden ende rechten als oock bij de publicken ex-
ercitie van de Roomsche Catholicqen Religie ende datse
haer innecoemen respectuvelick sullen genieten

3.
Dat het Garnisoen t' welck inde Stadt gelacht,
sal worden den burgeren niet ende sal beswaeren maer
gereguleert werden gelijck andere garnisoenen die
inde Steden van geunieerde provintien liggen

4.
Dat zij sullen geaccomodeert worden met een
soedaenich garnisoen daer mede sij sullen hebben
contentement

5.
Dat die tegenwooedige Magistraeten ende Offi-
cieren zijnde althans in dienste vande stadt
inde selven haeren ampten ende beduhungen sullen
worden gecontinueert mits doende den Eedt
van getrouwuheijt aende geunieerde Provincien
in handen vanden ghene die daertoe sullen wor-
den gecommitteert

6.
Dat alle Burgeren oft inwooneren bedienende
eenige Officieren van wegen den Coninck van
Spagnien inde Stadt sullen moegen blijven woonen
ende haere goederen genieten sonder eenighe
conficatie subuect te wesen ende vertrecken
willende t'selve sullen moegen doen binnen den tijt
van twee eerst coemende jaeren oock geduerende
den selven tijt haere goederen moegen vercoopen
oft anders daervan disponeren

7.
Dat zij alsulcke middelen als zij tot nochtoe ghe-
heven hebben ten particulieren dienst ende behoeve
van die vande Stadt, oock voortaen sullen moeghen
behouden ende genieten, omme daeruijt te vervallen
het onderhout van haere tegenwoordige fortificatien
ende andere lasten vande selve haere Stadt

8.
Dat alle geschut, vivres, Ammonitie van Oorlogen
ende alle andere creghsbehoeven inde Stadt zijnde ende
toecomende den Coninck van Spagnien gelevert sullen
werden in handen vande geene de daertoe bij sijne excellentie
sullen worden gecommiteert.

9.
Dat alle Officieren ende Soldaeten vande Coninck van
Spagnien tegenwoordigh inde Stadt zijnde met hun volle
geweer vliegende vendelen, vollen trommelslach, Cogel
inde mondt brandende lonten ende bagagie vrij ende
vranck uuyter stdt sullen vertrecken naer Rhijnberck
ende dat mergen voorden middach de negen uren sullende
zijn den sessden Junij waertoe zij tot 40 oft 50 wagens
ofte karren bij syne excellentie sullen werden verleent, als-
mede eene beqaeme Convoy dat hun geleyden sall
tot op een vrije weegen vande stadt Ruremunde enede
hun vorts eenen trompetter mede gegeven worden
om haer te brengen tot Rijnberck voornoempt

10.
Dat onder het voorssegde garnisoen mede begrepen
sullen zijn de vrouwen ende bagagie vande officieren
ende soldaeten soo te voet als te peerde die binnen de voorssegde s
tadt voor desen t zij te voet of te peerde in garnisoen
zijn geweest ende aldear nochtertijt moegen zijn ge-
bleven mitsgaders int particulier den Gouverneur
van Orsy ende den Capiteyn Mauritco de Geraldin mede
hunne bij hebbende dieners ende bagagie

11.
Dat den tegenwordigen heer Cancelleur ende eeni-
ge raeden, mitsgaders eenige officieren ende
burgers met haere kinderen oock sommige geest-
licheyt die hunnen affairen t' zij met passe-
port van sijne excellentie oft anderssints tegenwoordich
buijten zijn, wederomme inde voorssegde Stadt sullen
moegen Incoemen, endegenieten het benfitie
van desen soo hun t selffve goet dunckt

12.
Dat alle de voorssegde tegenwoordige Raeden
ende Officieren vanden Coninck van Spagnien
die hun mitter woon sullen willen begeven ten plat-
ten lande onder contributie van beyder sijden
gelegen oft oock in andere neutrale landen,
t seleve vrijelick sullen moegen doen sonder daartoe
van noode te hebben eenige andere permissie
passepoorte, sauvegarde ofte abolitie t sij van
hoochgemelte heeren Staeten Generael oft van sijne
Excellentie mits haer in alles gedraegende volghents
de placcatten van haere Hooghmoogende, ende mits niet
intenterende t' geene tot eenige ondienst vande
vereenichde nederlanden souden moegen strecken

13.
Dat alle t'selve wat de voorssegde Officieren
Raeden, Reekenmeesters ende fiscalen gedurende den tijt van haere bedienin'-
gen ter cause van hunnen respective officieren hebben
gedaen oft geexploiteert nu oft ten eeuwigen daegen
niet sal ondersosocht oft herdaen worden maer gedaen
ende vergeten wordem ende blijven sonder dat dijenaengaende
tegens haere persoonen oft goederen eenige actie ghemoveert
oft geintenteert sal moegen worden, het zij van weghen
het publicq oft eenige particieren die sich souden willen
seggen geinteresseert te wesen

14.

Dat alle slooten van reeckeningen, achterstellen van renten,
domeijnen, licenten, contributien ende andere uijtstaende
schulden den Coninck van Spagnien aengaende ende
bijde rentmeesters oft collecteurs verantwoordt over het jaere 1631 bij de
voorssegde rentmeesters oft collecteurs die deselve aengaende als-
noch sullen moegen (er) uytgevordert ende geeijscht worden
sonder dat men hun dijenaengaende eenich beletsel
moegen doch mits sy luijden dragen die ghehijpotiqueerden
lasten het het een oft ander staende

15.
Dat die vande tegenwoordige cancelrije ende de Rekencamer
voorssegde alle chartres, mummenten, Registers boecken ende
beschreven deselve cancellerije oft rekencamer ter seacke
van publijcqen domeijnen ende gerechticheeden oft van
wegen eenige processen van particulieren raeckende
ende onder haer berust tende sullen hebben te leveren
in handen van soedaenige persoonen als daertoe van
wegen de Hoog Moogende Heeren Staeten Generael sullen worden ge-
committert ende daerneffens copie autenticqen
vande reeckeningen over het eerste jaer gevallen

16.
Dat in alle soo persoonele als reele lasten die van
Ruremunde naer advenant ende pro quata niet
hooger aengeslaegen ende sullen worden noch van
argere conditie wesen als die andere drij hooff-
steden van Gelderlant naementlijck Nijmmegen,
Arnhem ende Zutphen

17.
Dat op alle de voorgaende Conditien merghen voor middach ten negen uren sullende zijn den VI de junij het garnisoen van sijner Excellentie wegen inde stadt sal trecken. Actum ont leger voor Ruremonde den 5 juni 1632. Onderstont ter ordonnantie van Zijne excellentie ende was onderteckeeckent Henrij de Nassau ende meer onder J.Huygens ende was oock onderteeckent bijde gedeputeerde der Stadt soo int leger waeren Petrus a Cueckhoeven als deputeert wegen de geestheuheijt, A. de Haen, Petrus Bossman, Graus ende Jo(hannes) Ab A(quen)

dispicieren; delen
gemainteneert; blijven
Gererguleert; ordelijk
Geaccomodeert; vergelijk treffen
Vivres; Levensmiddelen van een leger
Cancelleur; Hoogste dienaar van de vorst
sauvegarde; Afkoop van bv. plundering door militairen
abolitie; Kwijtschelding van straf
Cause; handeling
Moveren; Bewegen, roeren
Mummenten; Verbeterde teksten
Advenant; In evenredigheid
Ordonnantie; Voorschrift, verordening