Hoofdpagina

 

 

Monumentale schuur gesloopt zonder vergunning

In Merum is zonder vergunning de schuur gesloopt van een monumentale boerderij. Dit is in strijd met monumentenwet en inspraakprocedures. Opnieuw rijst de vraag of de gemeente Roermond echt geïnteresseerd is in behoud van cultuurhistorisch erfgoed.

In Merum staat een monumentale boerderij, de Douveshof. Het is een rijksmonument, hetgeen betekent dat veranderingen slechts mogelijk zijn nadat de gemeente Roermond daartoe schriftelijk vergunning heeft verleend. Dat is pas mogelijk nadat een wettelijke procedure is doorlopen. Inzage door belanghebbenden vormt daarvan een wezenlijk element. Belanghebbenden, dat zijn niet alleen omwonenden, maar ook monumentenorganisaties zoals de stichting Ruimte.

Enkele maanden geleden heeft de eigenaar van de Douveshof een monumentenvergunning gekregen voor herstel en herinrichting van de hofstede. Van sloop was dus geen sprake. Toen hebben de plannen ter inzage gelegen op het gemeentehuis, toen is de procedure correct verlopen. Tegen het advies in van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft de gemeente toen tevens vergunning verleend voor de aanleg van een grote kelder onder de monumentale schuur van de boerderij.

Bij aanvang van de werkzaamheden bleek het makkelijker en goedkoper om eerst de schuur af te breken, dan de kelder aan te leggen en vervolgens de schuur weer op te bouwen. De eigenaar vroeg en kreeg telefonisch, dus informeel, van de gemeente toestemming om aldus te werk te gaan. Dus zonder de wettelijk vereiste nieuwe vergunning! Daarmee zijn monumentenorganisaties en andere belanghebbenden buiten spel gezet. Dit is strijd met alle procedures voor wijziging van een rijksmonument. Om zich in te dekken tegen mogelijke protesten, werd als reden aangevoerd dat het metselwerk te slecht zou zijn voor restauratie. Volgens deskundigen is dat onzin. De sloop van de schuur is inmiddels een feit. Daarmee is ook de eigenaar in de fout gegaan, want hij heeft gesloopt zonder schriftelijke vergunning.

Aldus creëert de gemeente Roermond de zoveelste monumentenaffaire. De voormalige schuur van de Douveshof was bijzonder waardevol, ook doordat hij precies de glooiing in de kavel volgde en door de detaillering van het metselwerk. Nu komt er een rechthoekige betonnen bak in de grond te liggen. Weliswaar zal de eigenaar de schuur herbouwen, maar herbouw zal nooit de authentieke monumentale waarden herstellen. De kans is groot dat de Rijksdienst voor de Monumentenzorg de schuur van de Douveshof van de rijkslijst zal afvoeren, na afronding van de lopende actualisering van het monumentenregister. En dat in het Jaar van de Boerderij! En dat nadat er al zo veel is misgegaan bij het behoud van monumenten in Roermond!

Een verontrustende conclusie dringt zich op: de gemeente Roermond heeft zich in deze zaak niet gehouden aan de wettelijke procedures. De gemeente betoont zich daarmee opnieuw een onbetrouwbare partner voor de monumentenorganisaties en is kennelijk niet echt geïnteresseerd in het behoud van zijn monumentale erfgoed.

Voor meer info:
· W. Cartigny (bestuurslid stichting Ruimte, tel. 030-273 17 44);
· L. Fortuin (voorzitter stichting Ruimte, tel. 0475-316 732).