I. Roermondse Vlecht Maria Magdalena
terug gevonden in Spanje!!


Ons aller Frans Jansen is voor ons in Spanje op zoek gegaan naar de Roermondse vlecht van Maria Magdalena. (Zie: De Da Vinci Code van Roermond) Meteen na zijn terugkomst verscheen een artikel over deze zoektocht in Dagblad de Limburger:

Zoektocht naar vlecht Maria Magdalena

De Roermondse hobby-historicus en VVV-stadsgids Frans Jansen heeft de middeleeuwse reis van het reliek van Maria Magdalena van Roermond naar Spanje aan de vergetelheid ontrukt.
Roermond
Van onze verslaggever
Hij heeft het reliek, een deel van de vlecht van de heilige, opgespoord in twee (!) Spaanse steden. Het reliek werd in de zestiende eeuw door Spaanse troepen vanuit Roermond meegenomen. Het bevond zich destijds in de Minderbroederskerk.

 

 

Zaterdag 18 juli 2009:
De vlecht van Maria

Vele maanden lang zocht hobby-historicus Frans Jansen uit Roermond naar de vlecht van Maria Magdalena.
Het reliek bevond zich ooit in de Minderbroederskerk in Roermond. Jansen vond het haar terug in twee kerken in Spanje.

door Hans Straus

Van oudsher is Roermond een reliekenstad. Logisch, in een middeleeuwse vesting met veel kloosters en kerken wordt van alles bewaard. Jammer genoeg zijn ook veel relieken weer verdwenen. Of meegenomen door bezetters en bevrijders van de stad. Zoals in de zestiende eeuw. Om precies te zijn in 1568 zou een Spaanse kapitein, Domingo Rasera, een reliek meegenomen hebben uit Roermond van niemand minder dan Maria Magdalena.
Rasera had Roermond bevrijd van de Hugenoten en Lutheranen met 700 soldaten uit Aragon. Als dank hoefde hij geen geld, maar een reliek. En dan liefst de vlecht van Maria Magdalena. De opgeluchte Roermondenaren gaven de Spaanse held zijn zin en de vlecht verdween. Maar niet voorgoed, want Frans Jansen - hobby-historicus en stadsgids in Roermond - kwam de vlecht weer op het spoor.
Jansen raakte geïnteresseerd in het reliek nadat hij erover had gelezen in een historisch stuk dat hij vertaalde voor Charlotte Ruys van de website historieroermond.nl.
„Ik ben gek van Spanje en van de pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Toen ik over de vlecht las, wilde ik er meer over weten. Ik heb me in het onderwerp verdiept en kwam tot de ontdekking dat de Minderbroederskerk in de vijftiende eeuw een zogenaamde reliekentoren had op de plaats waar nu het Christusbeeld staat. Het was een heiligdomstoren waarin onder meer de vlecht van Maria Magdalena werd bewaard.” Hoe het reliek hier in Roermond is gekomen is historisch nog niet bepaald. Er zijn aanwijzingen dat Maria Magdalena met Maria, de moeder van Jezus, naar Frankrijk is gevaren - zij zou aangekomen zijn in St. Marie de la Mer - om het Christendom te verspreiden. Haar lichaam ligt volgens de overlevering begraven in de Maria Magdalena-kathedraal in het Franse Vézelay. Dat er relikwieën van haar verspreid zijn geraakt tot in Roermond lijkt verklaarbaar; zeker wanneer de ligging van Roermond - aan de pelgrimsweg naar Santiago - in ogenschouw wordt genomen. Er zijn diverse theorieën over de manier waarop het relikwie naar Roermond is gekomen; het zou door de Johannieten via de pelgrimsweg naar de stad zijn gekomen, of het zou dankzij Karel de Grote zijn gebracht. Ook Brigitte van Kildare, van wie een buste in de Munsterkerk en in een kerk in het Spaanse Ricla staat, zou er een rol in hebben kunnen gehad. Zeker is het volgens Jansen - dat heeft hij in Spaanse geschriften gezien – dat het relikwie in Roermond is geweest.
De amateurhistoricus volgde het spoor van het rode haar van Maria Magdalena van Roermond naar Spanje. Op twee plekken (!) heeft hij het relikwie daar teruggevonden. „Via plaatsen in Frankrijk als Olozon St. Marie, Toulouse en La Madeleine ben ik in Spanje beland.
De info die ik in Frankrijk had verzameld, voerde me naar Ricla en Almunia de Dona Godina. In Ricla is het kleinere deel van de vlecht bewaard gebleven; een stukje bot en wat haar. In Almunia is het grootste deel van het haar in een zogenaamde craneo vervat van zilver. Die staat daar op een zolder, want het reliek wordt er niet vereerd.”
Jansen ontdekte dat de vlecht in opdracht van Phillips II van Spanje door genoemde Spaanse kapitein was meegenomen naar Spanje. „De Habsburgers waren gek op relieken. Ze hebben er in Roermond tijdens hun 160-jarige heerschappij de nodige verzameld.
Daaruit blijkt dat de stad voor de Spanjaarden van belang was. En de Roermondenaren waren trouw aan de Spaanse bezetter. Zonder tegenzin, maar uit overtuiging.”

RELIEKEN
Relieken - stoffelijke resten van heiligen – zijn eeuwenlang vereerd als voorwerpen van grote waarde omdat zij geneeskracht zouden hebben of bescherming zouden bieden.
Vaak zijn het onooglijke voorwerpen – niet meer dan een botje van de heilige Ursula of een houtsplinter van het kruis van Jezus – in oogstrelende reliekhouders.
Van relieken daterend van voor 1600 is onmogelijk de echtheid aan te geven. Ook de jongere relieken zijn vaak alleen in kerkelijke geschriften beschreven.

Maria Magdalena als inspiratiebron
Frans Jansen is in zijn vrije tijd ook beeldend kunstenaar. Zijn zoektocht naar de relikwieën van Maria Magdalena heeft hem geïnspireerd. Samen met kunstenaar Leo Klein exposeert hij Labyrint II (schilderwerk en beeldhouwkunst) in de Minderbroederskerk van 2 t/m 24 augustus. Het labyrint staat voor Jansen synoniem aan de weg naar Maria Magdalena.


Frans Jansen op de plek bij de Minderbroederskerk in
Roermond waar de reliekentoren gestaan moet hebben.
foto John Peters


Maria Magdalena; wie was de vrouw naast Jezus?

Maria Magdalena wordt waarschijnlijk zo genoemd vanwege haar afkomst uit Magdala aan de
westelijke oever van het Meer van Gennesareth. Zij is een van de vrouwen die Jezus volgden
en Hem ‘dienden met hetgeen zij bezaten’ (Luc. 8: 2-3). Zij was door Jezus genezen van een bezetenheid door zeven boze geesten (waaruit men ten onrechte een zondig leven heeft afgeleid). Ze was ook aanwezig bij de kruisiging (Matth. 27: 56) en graflegging (Matth. 27: 61). Van een engel vernam ze het bericht van de verrijzenis van Christus (Matth. 28: 1-7). Het is ook Maria Magdalena aan wie Christus voor het eerst zelf verschijnt (Jo. 20: 1-18).

 

Foto en artikel DDL:
http://arc.mgl.x-cago.com/vw/article.do?code=DDL&date=20090718&id=DDL-20090718-01002WE012